ملاقات با تیم ما

تیمی متشکل از متخصصین حرفه ای

مجتبی شاه محمدی

مدیر اجرایی

حمید حسینی

مدیر مالی و اداری

محمود حسن پور

مدیر بازاریابی و فروش

آرش حمیدی

مشاور