نازنین قاسمی

کارخانه من خیلی وقت بود که از رونق افتاده بود و منابع انسانی لازم رو هم برای بهره بردای از کارخانه رو نداشتم،ابتدا با جلسات مشاوره ای که با کلینیک کسب و کار داشتم و بعد با انجام پروژه بازاریابی و فروش که توسط کلینیک انجام شد،کسب و کار من جان دوباره گرفت