بهرام واحدی

توی بحث مشاوره کسب و کار مهمه که مشاور شما از تخصص لازم برخوردار باشه ،کلینیک کسب و کار در رابطه با هر موضوعی که راهنمایی میخواستم ،متخصص مربوط به خودش رو در اختیارم گذاشت